Gianluca Ginoble (Il Volo)

RICORRENZE. NATI L’11 FEBBRAIO

Jennifer Ariston, Thomas Edison, Gianluca Ginoble (Il Volo), Ottavio Missoni, Manuel Noriega, Sarah Palin, Burt Reynolds. MORTI: René DescartesLeon Foucault, Whitney Houston, Arthur Miller, Amelia…


RICORRENZE… NATI L’11 FEBBRAIO

Jennifer Aniston, Thomas Edison, Gianluca Ginoble (Il Volo), Ottavio Missoni, Manuel Noriega, Burt Reynolds. MORTI: Renè Descartes, Leon Foucault, Whitney Houston, Arthur Miller, Amelia Rosselli….