Gianluca Ginoble (Il Volo)

RICORRENZE. NATI IL 11 FEBBRAIO

Jennifer Aniston, Thomas Edison, Ciro Ferrara, Gianluca Ginoble (Il Volo), Bernard Le Bovier De Fontenelle, Ottavio Missoni, Manuel Noriega, Sarah Palin, Burt Reynolds.MORTI: René Descartes, Leon…


RICORRENZE. NATI L’11 FEBBRAIO

Jennifer Ariston, Thomas Edison, Gianluca Ginoble (Il Volo), Ottavio Missoni, Manuel Noriega, Sarah Palin, Burt Reynolds. MORTI: René DescartesLeon Foucault, Whitney Houston, Arthur Miller, Amelia…


RICORRENZE… NATI L’11 FEBBRAIO

Jennifer Aniston, Thomas Edison, Gianluca Ginoble (Il Volo), Ottavio Missoni, Manuel Noriega, Burt Reynolds. MORTI: Renè Descartes, Leon Foucault, Whitney Houston, Arthur Miller, Amelia Rosselli….